Blog

Blog

Van duurzaam project naar duurzame strategie

De vraag naar een duurzame stad neemt steeds meer toe. Zo deden ruim 60 bedrijven en organisaties in het licht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen de oproep aan de Rotterdamse politiek om vol in te zetten op een circulaire en duurzame stad. Deze oproep werd gedreven door de noodzaak om te voldoen aan het Akkoord van Parijs. Het Akkoord streeft ernaar om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Dit wordt onder andere verwerkelijkt door de emissies van de Europese Unie tegen 2030 te verminderen met zeker 40% ten opzichte van 1990. De bedrijven kwamen in actie, omdat Rotterdam als geen andere stad in Nederland op kolen, olie en gas loopt. Deze fossiele brandstoffen zullen over 30 jaar amper nog mogen worden gebruikt.

Ook in de verkiezingsprogramma´s is duidelijk aandacht voor duurzaamheid. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat duurzaamheid niet alleen meer is voorbehouden aan traditionele groene partijen. In de verkiezingsprogramma´s blijkt dat de klimaatdoelen uit het Akkoord van Parijs nu ook op lokaal niveau zijn doorgedrongen. Voornamelijk klimaatneutraal bouwen krijgt een belangrijke plaats nu gemeenten weer woningen gaan bouwen. Officieel hoeven gemeenten pas in 2021 klimaatneutraal te gaan bouwen, maar veel partijen streven ernaar eerder te beginnen. Naast het bouwen is ook veel aandacht voor het opwekken van ´groene energie´. Echter zijn de meningen verdeeld over hoe deze energie het beste opgewekt kan worden.

De Smart City en het Akkoord van Parijs

De gemeenten streven dus naar het verduurzamen van de leefomgeving. Maar hoe wordt deze in de praktijk behaald? Er zijn talloze nieuwe, slimme manieren om in een stad minder uitstoot te creëren. Neem de gemeente Zaanstad. Hier worden al vele slimme, duurzame projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld het fietspad in Krommenie dat energie opwerkt. Deze energie kan worden gebruikt om de straat te verlichten. In de toekomst zou deze techniek kunnen worden gebruikt in het wegdek waar elektrische auto’s zichzelf al rijdend opladen. Daarnaast vindt je in Zaanstad slimme prullenbakken. Deze prullenbakken zijn uitgerust met sensoren die aangeven wanneer de bak vol zit. Op deze manier kan de vuilniswagen heel gericht zijn ronde doen, wat uiteindelijk scheelt in uitlaadgassen. Een andere manier om de uitstoot van CO-2 aan te pakken is via slimme stoplichten. Deze lichten geven aan de auto door over hoeveel seconden het licht op groen springt, of welke snelheid zij moeten rijden zodat het volgende stoplicht voor hen ook groen is. Dit bevordert niet alleen het rijplezier van de bestuurder, het bespaart tevens het milieu.

Sturing ontbreekt

Slimme projecten genoeg dus. Maar hoe weten we hoeveel deze projecten uiteindelijk aan de vermindering van de CO-2 in een stad bijdragen? Dat kan door te gaan meten. Een Smart City geeft als geen ander inzicht in de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het opstellen van een grootschalig metennet voor luchtkwaliteit die via kleine sensoren bij burgers aan huis gemeten wordt. Voorbeelden van zo´n burgermeetnet zijn Smart Emissions in Nijmegen en Currieuzeneuzen in Vlaanderen. Beide projecten betrekken de burgers bij de gegenereerde data, zodat zij meteen in kunnen zien wat de gevolgen zijn voor hun luchtkwaliteit als bijvoorbeeld de vuilniswagen ´s ochtends het vuilnis op komt halen.

Bovendien kan de data sturend zijn voor het gevoerde beleid in de stad. Echter blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Smart City Academie, dat er te weinig wordt gedaan met de opgedane kennis uit de slimme projecten. Graag zouden de onderzochte gemeenten meer inzicht krijgen in onderzoek dat in andere gemeenten al is gedaan, om zo te voorkomen dat het wiel steeds weer opnieuw wordt uitgevonden. Bovendien ontbreekt het vaak aan een algemene Smart City strategie. (Kortlopende) projecten worden los van elkaar uitgevoerd zonder overkoepelend plan of stuuring.

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van het Akkoord van Parijs is het dus voor gemeenten noodzakelijk om een Smart City strategie op te stellen die richting geeft aan alle slimme, duurzame projecten. Wij nodigen daarom graag alle gemeenten uit om deel te nemen aan onze 2-daagse opleiding. Tijdens twee dagen gaan we in op alle praktische zaken van de Smart City. Hoe stel je een strategie op, wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen?

Strategie Smart City Blog

4 overwegingen voor opstellen Smart City strategie

Een stad wordt niet vanzelf een Smart City. Daar is een strategie bij nodig. In de blog van vorige week schreven we dat gemeenten vaak druk bezig zijn met het opzetten en uitvoeren van Smart City projecten, maar dat hier niet altijd een overkoepelende strategie voor is. Dat is opvallend aangezien een strategie antwoord geeft op de vraag wat voor een soort slimme stad men wil zijn en hoe men dat bereikt. Vanuit onze gebundelde ervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling hebben wij een eerste vier overwegingen op een rij gezet waarnaar gekeken kan worden bij de opzet van een Smart City strategie.

1. Zoek samenwerking met andere gemeenten

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat er onder de bevraagde steden behoefte is aan een Smart City kenniscentrum. In dit kenniscentrum kunnen steden hun ervaringen met Smart City projecten delen waardoor het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden wordt. Hierdoor komen we gezamenlijk verder. Dit geldt ook voor het opstellen van een Smart City strategie. Hoe is dat geregeld in andere gemeenten? Op wat voor thema (bijv. mobiliteit, duurzaamheid, energie) leggen zij de focus? En hoe verhoudt deze strategie zich tot de nationale strategie NL voor Smart Cities?

Er zijn al een aantal voorbeelden van gemeentelijke samenwerkingsinitiatieven. Bijvoorbeeld de City Deal Kennis Maken en het Nationaal Smart City Living Lab.

City Deal Kennis Maken

‘De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken’, aldus Agenda Stad. De steden die meedoen aan deze City Deal zijn Amsterdam, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. In de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid centraal.

Nationaal Smart City Living Lab

Het uitgangspunt van het Nationaal Smart City Living Lab is samen ervaring opdoen met Smart City experimenten en deze met elkaar delen. De gemeenten Breda, Dordrecht, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer, gebruiken nieuwe en bestaande databronnen om elk hun eigen vraagstuk op te lossen. De leerdoelen van het Living Lab zijn ervaring opdoen met opschaling en samenwerking met publiek-private partijen.

2. Zoek samenwerking met de partijen binnen uw gemeente

Ook binnen de gemeente zijn verschillende stakeholders aanwezig op wiens ervaring en kennis kan worden gebouwd. Dit idee heet ook wel de Quadruple Helix (wij publiceerde hier eerder al een blog over). Deze helix gaat ervan uit dat de kenniseconomie verklaard kan worden door de samenwerking van vier partijen: de kennisinstituten, het bedrijfsleven, de overheid en de burger. In een Smart City mobiliseert de overheid alle aanwezige creativiteit van haar burgers, ondernemingen en kennisinstellingen om oplossingen te vinden voor problemen in de stad.

De idee van de Quadruple Helix zie je ook terug in de City Deal Kennis Maken waar kennisinstellingen, zowel in hun rol als wetenschappers als in hun rol als burger in de stad, worden betrokken bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

3. Hou rekening met interoperabiliteit tussen de verschillende Smart City projecten

Barcelona, een van de leidende spelers op het gebied van Smart Cities, kampt net als vele andere steden met non-interoperabiliteit van haar softwaresystemen doordat elk Smart City project zijn eigen software gebruikt. Zo had de stad een sensor netwerkoplossing voor de openbare verlichting, een voor het trottoir, en weer een ander die de watermanagementkwaliteit bij hield. Al deze verschillende systemen konden niet op een gestandaardiseerde manier met elkaar praten, omdat zij elk door een ander bedrijf werden aangeboden. Toch kan het combineren van deze verschillende databronnen nieuwe inzichten leveren.

De Amsterdam ArenA is hier een goed voorbeeld van. In dit ‘Smart Stadium’ worden verschillende technieken ingezet om duurzaamheid, veiligheid, winst en klantervaringen te vergroten. Door het combineren van verschillende databronnen kan bijvoorbeeld de klantervaring vanaf de rit naar het stadium tot het einde van de wedstrijd geoptimaliseerd worden. Om dit mogelijk te maken is interoperabiliteit tussen de verschillende softwaresystemen noodzakelijk.

4. Denk na over opschaling en verduurzaming

Een bekend probleem bij Smart City projecten is dat deze na de pilot fase niet verder worden ontwikkeld. Het project is afgerond, de resultaten zijn binnen, de lessen zijn geleerd. En dan? Men wil wel verder, maar het ontbreekt aan financiële middelen om de volgende fase te starten. Een mogelijke oplossing hiervoor is het zoeken van financiering buiten de gemeentelijke organisatie. Door samen te werken met multinationals, kennisinstellingen en burgers vergroot je tevens het maatschappelijk draagvlak.

Is het Smart City project geen succes en besluit je niet verder te gaan na de pilot? Deel dan je ervaringen binnen en buiten de gemeente zodat anderen kunnen leren van jouw expertise. Juist deze ‘gefaalde projecten’ kunnen heel leerzaam zijn.

Vragen die je zou kunnen stellen bij het opstellen van de Smart City strategie zijn: Hoe zorg je voor opschaling van het project? Wat doe je met de behaalde resultaten? En hoe deel je je opgedane kennis?

Uiteraard komt er naast deze vier punten nog meer kijken bij het opstellen van een Smart City strategie. Hoe zorgt u bijvoorbeeld dat uw strategie opvolging krijgt? En hoe verhoudt uw strategie zich tot de Nationale Strategie NL voor Smart Cities? Tijdens de 2-daagse samenvatting gaan wij dieper in op deze vragen. Bovendien is er ruimte voor het maken van een zelf-assessment om de uitgangssituatie van uw eigen stad te bepalen.

Geïnteresseerd? Schrijf je nu in

Strategie Smart City Blog

Smart City: ambitie genoeg, tijd voor een strategie

De komst van nieuwe technologieën in de stad zorgen voor grote maatschappelijke veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto die straks geen verkeersborden of stoplichten meer nodig heeft. Of een smart home waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Maar ook het toepassen van big data uit de stad om criminaliteit te bestrijden. Deze ‘digitale transitie’ vraagt om regie van het gemeentelijk bestuur. Aandacht voor deze transformatie blijft echter uit, zo bleek tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen. Slechts een enkele partij noemde digitalisering in zijn verkiezingscampagne. Ontbreekt het bij de gemeente dan aan een Smart City strategie?

Ambitie genoeg

Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat er genoeg ambitie is binnen de gemeenten rondom Smart Cities. De HvA deed in opdracht van Smart City Academie onderzoek onder de vier G32-gemeenten Den Bosch, Zaanstad, Hilversum en Enschede. Alle onderzochte gemeenten bleken actief bezig met verschillende Smart City projecten.

Zo is in de gemeente Zaanstad het fietspad in Krommenie gerealiseerd waar fietsers zelf energie opwekken wanneer zij eroverheen fietsen. In Hilversum wordt via de Locali app de dialoog tussen de burgers en de gemeenten geopend. Burgers kunnen via de app eenvoudig hun buurtinitiatieven delen en gemeenten spreken de burgers makkelijk over nieuwe ontwikkelingsplannen in hun buurt. In Enschede wordt geëxperimenteerd met Stad Up, een stappenplan om heel de stad aan  elektrische deelauto’s te krijgen. En in Den Bosch zetten ze in op het verbeteren van slimme straatverlichting.

Toch ontbreekt het naast deze losse projecten regelmatig aan een overkoepelend beleid. De reden die hiervoor gegeven wordt, is dat het bij de gemeenten nog te veel ontbreekt aan kennis over Smart City. Hierdoor kan innovatie ‘eng’ zijn en wordt deze binnenshuis soms tegengewerkt.

Smart City Kenniscentrum

Een oplossing voor de ontbrekende Smart City kennis is het opstellen van een nationaal Kenniscentrum. Uit het onderzoek van de HvA blijkt dat meerdere gemeenten hier behoefte aan hebben. Op deze manier voorkom je dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Belangrijk in dit kenniscentrum is dat ook de dingen die niet werken gedeeld worden en de reden waarom deze niet werken. Deze ervaringen zijn vaak het meest waardevol, maar worden niet gauw onderling uitgewisseld.

Het delen van kennis en ervaringen is iets waar wij als Smart City Academie bij kunnen helpen. In de blog van volgende week zetten wij enkele punten op een rijtje voor het opstellen van een Smart City strategie.

Bent u als gemeente benieuwd naar wat er in de praktijk allemaal komt kijken in een Smart City of wilt u als bedrijf graag weten hoe u kunt inhaken op gemeentelijke Smart City projecten? Tijdens de 2-daagse samenvatting komen alle aspecten van de Smart City aan bod. Hoe bepaal je een Smart City strategie? Wat is de rol van data en ondersteunende techniek? Hoe financier je de Smart City? En hoe ga je om met vraagstukken rond ethiek en privacy? Dit alles doen we aan de hand van concrete casussen op het gebied van energie, watermanagement, verlichting en vervoer.

Deelnemen? Schrijf u nu in

Blog

Van wie is de data uit de Slimme stad?

De focus in de Smart City heeft zich de laatste jaren verschoven van technologische innovatie naar de leefbaarheid voor de burger. De openbare ruimte is uitgerust met verschillende sensoren om een constante stroom aan data te verzamelen over deze ruimte en de mensen die zich hierin bewegen. Echter blijft de vraag: van wie is deze data? De sensordata worden uitgewisseld en inzichtelijk gemaakt voor gebruik door IT bedrijven als Cisco, IBM en Google. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente die met deze data haar beleid wil aanscherpen, om zo de burger beter te kunnen dienen. De burger, die tevens onderwerp is van de gegenereerde data. Sensordata dient dus meerdere personen, maar van wie ís deze data dan?

In Europa lijkt het antwoord: de burger.

Steeds meer Smart City projecten stellen de betrokkenheid van de burger centraal. Bijvoorbeeld het project Smart Emission in Nijmegen waar burgers gevraagd zijn hun huis uit te rusten met sensoren die de luchtkwaliteit real-time meten. De data die deze metingen opleveren worden geijkt aan de data verzameld door RIVM. Via een dashboard kan de burger deze datastroom in de gaten houden.

Een ander voorbeeld is het ‘Dampbusters’ project in Bristol. Dit project is opgestart om inzicht te krijgen in het veelvoorkomende probleem van vocht en schimmel in de huizen in Bristol. Als antwoord hierop werden de ‘Frogboxes’ ontworpen, een temperatuur en luchtvochtigheid sensor in de vorm van een kikker. Deze kikkers geven inzicht in de vochtigheidsgraad in je huis en bieden tips wat je hiertegen kunt doen.

Burgers nemen dus steeds meer mede-eigenaarschap over hun omgeving via sensoren. Echter brengt het verzamelen van data aan of in huis ook ethische vragen betreft privacy met zich mee. Momenteel worden sociale platforms als Facebook en Grindr hard afgerekend omdat zij persoonlijke informatie van gebruikers delen met derde partijen. Op eenzelfde manier kan de aan huis gegenereerde sensordata privacygevoelige informatie publiek maken, omdat deze worden opgenomen in bijvoorbeeld een openbaar dashboard. Een geluidssensor aan huis meet niet alleen overlast van het muziekfestival in het nabijgelegen park. De gegevens kunnen tevens inzichtelijk maken wanneer buurtbewoners wel of niet thuis zijn.

Moeten de burgers die niet willen dat hun directe omgeving vast wordt gelegd in data dan gewoon niet meedoen aan deze slimme projecten en tevens afzien van alle voordelen die deze projecten opleveren? Volgens Decode niet. Dit consortium, gefinancierd door de Europese Commissie, geeft burgers de mogelijkheid om zelf te beslissen welke data zij wel en niet delen. Het gaat hierbij om de data die burgers online genereren, via het Internet of Things en via sensoren. Op deze manier kun je bijvoorbeeld zelf bepalen dat je alléén de geluidsdata met de gemeente deelt afkomstig van het muziekfestival in het park.

Op deze manier krijgen burgers écht eigenaarschap over de verzamelde data in hun omgeving.

Bent u benieuwd hoe u zich als digitaliserende gemeente voor kunt bereiden op ethische discussies over privacy en wat u kunt doen om deze discussies te adresseren? De Smart City Academie adresseert in de 2-daagse samenvatting aan de hand van concrete cases op het gebied van energie, watermanagement, verlichting en vervoer de praktische aspecten van de Smart City. Geïnteresseerd? U kunt u hier inschrijven.

Blog

Blockchains in de Smart City

Er is al meermaals gesproken over een blockchain-revolutie waarbij de impact ervan op de wereldwijde economie vergeleken wordt met die van het internet.  Maar wat is een blockchain eigenlijk? En wat biedt het de Smart City?

Wat is een blockchain?

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat een blockchain uit verschillende blokken die met elkaar verbonden zijn. Elk blok bevat zijn eigen data.

Naast de data, heeft het blok ook een hash. Deze is te vergelijken met een vingerafdruk. De hash is uniek en identificeert het blok en de inhoud. Wanneer informatie in het blok wordt aangepast, verandert de hash van het blok.

Als laatste bevat het blok de hash van het vorige blok. Dit creëert de ‘chain’ en maakt de blockchain zo veilig. Want wanneer de data in één blok in de ketting veranderd wordt, krijgt deze een nieuwe hash, waardoor de aangesloten blokken dat blok niet meer herkennen en de ketting gebroken wordt.

Om data toch te kunnen veranderen, vindt er een ‘proof-of-work’ plaats. Deze berekening duurt ongeveer 10 minuten en moet voor elk volgende blok ook uitgevoerd worden. Dit zorgt ervoor dat er moeilijk met de informatie gefraudeerd kan worden.

Bovendien is de blockchain volledig transparant, zonder tussenkomst van een derde partij. Iedereen die verbonden is in het peer to peer (P2P) netwerk bezit een kopie van de blockchain en moet de verandering in de data in één blok goedkeuren. Pas als meer dan 50% van het netwerk de verandering heeft goedgekeurd, wordt het blok aangepast.

Inzicht in de productieketen

Blockchain is voornamelijk bekend van zijn toepassing binnen de cryptocurrency wereld. Echter heeft het veel meer toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van ingrediënten in een medicijn. Via de blockchain kan de bron van het medicijn van begin tot eind getraceerd worden. Zo is altijd duidelijk wat er in het medicijn zit, wie het heeft gemaakt en waar alle grondstoffen vandaan komen. Hierdoor wordt de weg van een medicijn traceerbaar, inzichtelijk en betrouwbaar.

Wat biedt het slimme steden?

Net als bij het traceren van de grondstoffen van een medicijn kan een blockchain ook op het energienet worden toegepast. Dit is wat energieleverancier Vandebron doet. Zij startte in oktober 2017 een pilot ‘Slim laden’. Het bedrijf heeft als doel zo snel mogelijk richting de 100 procent duurzame energie voor iedereen en altijd te gaan. Dit willen ze toepassen in het opladen van elektrische auto’s.

Wanneer de vraag op het stroomnet groter is dan het aanbod, wordt er voor de levering van energie overgeschakeld naar gas- en kolencentrales. Deze energie is niet 100% duurzaam en daarom wordt het opladen van de elektrische auto op dat moment gestopt. Wanneer er weer gegarandeerd duurzame stroom geleverd wordt, start het laden weer.

Om aan te kunnen tonen dat er ook daadwerkelijk geleverd wordt wat is beloofd wordt de blockchain gebruikt. Via het grootboek van de blockchain wordt alles bijgehouden, zonder dat er achteraf iets veranderd kan worden.

De blokchain kan dus ook in smart city projecten toegepast worden en transparantie te bieden in de procesketen.

Leer alles over de praktijk van de Smart City, kom naar de Smart City Academie 2-daagse.

Blog

Wie wordt wethouder Digitale Transitie?

De verkiezingen voor de lokale democratie staan voor de deur. In veel gemeenten staan vooral praktische onderwerpen op de agenda. Volgens een breed onderzoek van NRC draait het om de volgende top drie: 1) Voor wie bouwen we? 2) Hoe organiseren we bereikbaarheid? 3) Hoe gaan we om met energie, duurzaamheid en afval? Voor de gemeenten die het raakt is daarnaast herindeling een belangrijk thema.

Bijzonder is dat geen enkele partij blijkbaar de digitale transitie in zijn programma heeft opgenomen. Uitzondering is de Piratenpartij, maar die doet alleen mee in Amsterdam en Utrecht. Zelfs een digital native partij als D66 blijkt, als het programma voor Den Haag erop wordt nagelezen, zich voornamelijk te beperken tot drie thema’s: privacy, cybersecurity en dienstverlening.

Blijkbaar hebben lokale politieke partijen nog onvoldoende beeld bij de veranderingen die de komende digitale golf teweegbrengt. Technologie als big data, het internet of things, kunstmatige intelligentie en robotisering betekenen een transformatie van jewelste. Niet voor niks heeft het World Economic Forum, het informeel platform van leiders uit de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap, in 2016 een nieuwe industriële revolutie aangekondigd, die wordt aangejaagd door eerdergenoemde technologie.

Deze digitale revolutie raakt ook de gemeente en haar bestuur. Dat brengt belangrijke politieke vragen met zich mee. Dit zijn geen vragen voor de toekomst, maar kwesties die al spelen in het hier en nu. Om er een paar te noemen:

  • Steden ontwikkelen zich steeds meer tot Smart Cities, door de toepassing van slimme technologie in de fysieke infrastructuur, zoals sensoren en het internet of things. Private bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol spelen en verzamelen in toenemende mate grote hoeveelheden data over de stad. De vraag is: van wie zijn die data, en hoe profiteren burgers zelf, maar ook het gemeentelijk beleid van deze data?
  • De digitale economie zorgt voor spanning met bestaande bedrijvigheid. Platforms als Uber en Thuisbezorgd doen bestaande taxichauffeurs en koeriersdiensten concurrentie aan, terwijl online webshops klanten weghouden uit de traditionele winkelgebieden. De gemeente moet een visie hebben op deze ontwikkeling en kan beleid maken om bijvoorbeeld leegstand te voorkomen en lokale winkels te helpen bij een onlinestrategie.
  • Nieuwe technologie kan bouwen, vervoer, zorg, onderwijs, veiligheid aanzienlijk goedkoper en beter maken. Voorbeelden: robots kunnen kinderen helpen beter te rekenen, 3d printing maakt het bouwen van nieuwe huizen aanzienlijk goedkoper, met domotica kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen, parkeersensoren geven een actueel overzicht van vrije parkeerplaatsen en halen daardoor een belangrijk deel van de vervoersbewegingen weg. Durft de gemeente hiermee te experimenteren? Welke partners zoekt ze hierbij en welke financiering is zij bereid hiervoor te reserveren?
  • Hoe bereidt de gemeente haar eigen organisatie op de toekomst voor? Het is duidelijk dat er banen zullen verdwijnen, maar ook nieuwe zullen verschijnen. Bovendien is de verwachting dat nieuwe technologie steeds meer complementair zal zijn aan het werk van mensen, zowel in hoge als in lage functies. Denk aan de accountant of de rechter die steeds meer met algoritmes krijgt te maken, of de parkeerwachter of de vrachtwagenchauffeur die door sensordata gestuurd op pad gaat. Hoe vindt de noodzakelijke sociale innovatie plaats? Welk HR-instrumentarium is nodig om medewerkers te reskillen of te upskillen? Wat zijn vooruitzichten voor medewerkers die niet meekunnen in deze technologische vooruitgang?

Gemeenten moeten een antwoord op deze vraagstukken formuleren. Dat vraagt om kennis, visie en leiderschap. De nieuw te vormen Colleges en bijbehorende programma’s vormen een goed moment om aandacht aan dit belangrijke thema te besteden. Ook benieuwd wie de nieuwe wethouder Digitale Transitie in uw gemeente wordt?

Evert-Jan Mulder

Mede-oprichter van de Smart City Academie

en

Oprichter en eigenaar van Red Plume

Advies | Onderzoek | Training op het gebied van Digitale Transformatie Publieke Sector

Blog

De airco is lek: Belang van een IoT strategie

Door alledaagse producten toegang te geven tot ons internet worden we steeds beter bediend. Gegevens kunnen sneller uitgewisseld worden en apparaten zijn op afstand toegankelijk. Het Internet of Things is in veel gevallen een uitkomst. Ook in het bedrijfsleven. Zo levert het een beter inzicht in bedrijfsprocessen op door de grote hoeveelheid aan betrouwbare data die het verzameld. Maar IoT zorgt ook voor de nodige securityproblemen. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven de IT-afdeling niet informeren over de installatie van de nieuwe slimme airco die toegang heeft tot het netwerk. Daarnaast is er niet altijd goed nagedacht over de beveiliging van de slimme apparaten. Hierdoor vormen zij toegangsmogelijkheden voor hackers tot het bedrijfsnetwerk.

‘Over tien jaar wordt een bedrijf zonder IoT-strategie vergeleken met een bedrijf zonder website nu’

Om dit probleem op te lossen is er een duidelijke IoT-strategie nodig binnen het bedrijf. Helaas is dit in veel gevallen nog niet aanwezig. Uit onderzoek van de VNSG (Vereniging Nederlandse SAP-gebruikers) blijkt dat driekwart van het bedrijfsleven de toegevoegde waarde van IoT ziet en het bestempeld als katalysator voor de digitale transformatie. Echter heeft slechts 15 procent een gedefinieerde IoT-strategie. Daarnaast geeft 85 procent van de respondenten aan dat een algemeen plan van aanpak voor het definiëren van een IoT-strategie volledige ontbreekt.

In 2015 schreef Frankwatching al dat ‘over tien jaar een bedrijf zonder IoT-strategie wordt vergeleken met een bedrijf zonder website nu’. Het opstellen van een IoT-strategie is noodzakelijk omdat het richting geeft aan het gevoerde beleid en zo een betere bescherming biedt tegen securityproblemen. Bij het opstellen van een strategie is het belangrijk dat deze ook breed gedragen wordt. Het verbinden van de bestuurders met de IT’ers is daarom onmisbaar. Ook al is de klassieke IT-afdeling niet altijd meer leidend, zij heeft als taak om deze dynamiek te faciliteren.

De Smart City Academie brengt de ‘IoT gekte’ terug naar de realiteit en treedt op als verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Wilt u meer weten over de kansen die IoT uw bedrijf biedt? Kom naar de SCA 2-daagse samenvatting.

Sensoren in de stad Blog

De Smart City draait op data

Big Data, Open Data en Linked Data. De Smart City draait op data. Beter meten betekent dat we minder aan hoeven te nemen. Doordat we minder aannemen, kunnen we efficiënter interveniëren en vervolgens kunnen we de effecten hiervan weer beter meten. Maar wat betekenen deze verschillende vormen van data eigenlijk?

Big Data

Zoals de naam al suggereert gaat het bij Big Data om een grote hoeveelheid aan gegevens die bijvoorbeeld dagelijks binnenkomen bij een organisatie. Deze data kunnen gestructureerd zijn, ongestructureerd of semigestructureerd. De waarde van die data zit hem niet in het volume, maar in wat er mee wordt gedaan. Wanneer Big Data geanalyseerd wordt kan het zorgen voor betere inzichten en effectievere strategische handelingen.

Vaak worden Big Data sets beschreven aan de hand van 5 V’s: volume, velocity, variety, variability en value.

‘Data is de grondstof van Smart Cities. Maar wat is de rol van Big Data, Open Data en Linked Data in een slimme stad?’

Open Data

Ook de term Open Data is redelijk zelf verklarend. Het gaat hier om data die openlijk toegankelijk is en (vrij) mag worden hergebruikt. De voorwaarden waaronder de Open Data beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden.

De manier waarop Open Data ontsloten wordt verschild. Het Vijf Sterren Model van Sir Tim Berners-Lee, grondlegger van het World Wide Web, classificeert te kwaliteit van Open Data:

  • Staan de gegevens online? (1 ster)
  • Zijn de gegevens herbruikbaar? (2 sterren)
  • Zijn de gegevens beschikbaar in een open formaat? (3 sterren)
  • Zijn de gegevens vindbaar? (4 sterren)
  • Zijn de gegevens beschikbaar als Linked Data? (5 sterren)

De voordelen van het gebruik van Open Data kenmerkt zich door de kwaliteit van de data en de continuïteit van de beschikbaarheid.

Linked Data

Door data die op verschillende plaatsten online staan via het web aan elkaar te verbinden ontstaat er Linked Data. Je zou het kunnen vergelijken met de hashtag op Twitter. Doordat verschillende mensen een hashtag (# of hekje) gebruiken in hun publicaties en profielen, bijvoorbeeld #SmartCity, kun je gemakkelijk al de verschillende informatie op Twitter over Smart Cities vinden wanneer je op #SmartCity zoekt. Discussies, personen, nieuws artikelen; alle data over Smart Cities is aan elkaar verbonden.

Data zou je kunnen definiëren als de grondstof van Smart Cities. Maar wat houdt dit in de praktijk in? Welke rol spelen deze drie vormen van data eigenlijk in de Smart City? Wat zijn de voordelen van datagestuurd werken? En wat is er allemaal nodig om deze technologieën te implementeren?

Deze vragen en meer worden beantwoord in de 2-daagse van de Smart City Academie. Kom ook en leer meer over de praktijk van Smart Cities en de manier waarop u zinvol innovatief kunt handelen in de stad.

Smart City Strategie Blog

De Smart City strategie: Méér dan techniek

Een stad wordt niet vanzelf een Smart City. Daar is een visie en strategie bij nodig. Deze visie en strategie geven antwoord op de vraag wat voor een soort slimme stad men wil zijn en hoe men dat bereikt.  Ook draagt een strategie sterk bij aan de bewustwording van het belang van een Smart City. Om deze reden moet een strategie breed gedragen worden. Alle stakeholders in de stad moeten samenwerken om de strategie zo goed mogelijk te duiden en op te volgen. Deze samenwerking wordt ook wel aangeduid via het begrip ‘Quadruple Helix’.

Quadruple Helix

De Quadruple Helix is de uitbreiding van de veelgebruikte term Triple Helix. Deze laatste Helix gaat ervan uit dat de ontwikkeling in de kenniseconomie verklaard kan worden aan de hand van de samenwerking tussen kennis instituten, het bedrijfsleven en de overheid. De Quadruple Helix voegt hier nog een voor Smart Cities essentiële stakeholder aan toe, namelijk de burger.

‘Een Smart City strategie geeft antwoord op de vraag wat voor een soort slimme stad men wil zijn. Maar hoe maak je deze strategie en wie betrek je erbij?’

In een slimme stad mobiliseert de overheid alle aanwezige creativiteit van haar burgers, ondernemingen en kennisinstellingen om oplossingen te vinden voor de ontwikkeling van de stad.

Bij het opstellen van een Smart City strategie moet er dus rekening gehouden worden met de belangen, ervaringen en kennis van al deze stakeholders. Dit is op nationaal niveau gebeurd bij het opstellen van de Nationale Strategie NL voor Smart Cities. Op verzoek van de minister-president werkten meer dan 140 personen, waarvan 40 stedelijke vertegenwoordigers, 40 bedrijven en 30 wetenschappers mee aan een strategie die beschrijft hoe Nederland om dient te gaan met globale ontwikkelingen als verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen die de werking van onze maatschappelijke systemen ernstig beïnvloeden.

Wat houdt de nationale strategie NL voor Smart Cities in? Met welke ontwikkelingen moet je rekening houden? Hoe maak je de Smart City strategie en wie betrek je erbij? Hoe zorg je ervoor dat de strategie ook opvolging krijgt?

Deze vragen en meer worden beantwoord in de 2-daagse van de Smart City Academie. Kom ook en leer meer over de praktijk van Smart Cities en de manier waarop u zinvol innovatief kunt handelen in de stad.

Stembureau Blog

Smart City in coalitie akkoord?

 

Moet ‘smart city’ in het nieuwe coalitie akkoord van de gemeenteraad worden opgenomen? Doe mee met de poll op onze Twitter pagina.

Smart Cities. Als professional op het snijvlak van innovatie en de stedelijke samenleving heeft u er ongetwijfeld van gehoord. Maar wat houdt het nou precies in? Zoveel mensen, zoveel definities. In zijn oorsprong lag de focus van de Smart City voornamelijk op het technische aspect. Het toepassen van nieuwe digitale technologieën in de stedelijke omgeving. Momenteel is de nadruk verschoven naar de burger en het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Een aantal goede voorbeelden van moderne Smart City projecten zijn hieronder beschreven.

Smart Emissions

‘Het in kaart brengen van luchtkwaliteit, geluid, trillingen en meteorologische indicatoren in de stad’, dat is de beschrijving van het Smart Emissions project in Nijmegen. Maar het succes van het project (het heeft inmiddels 2 awards gewonnen) ligt wellicht dieper. Zoals Linda Carton, Assistent professor aan de Radboud Universiteit, in het programma Smart City uitlegde: ‘De bedoeling is dat wij ook Smart Citizens creëren. Dat burgers eigenaarschap nemen van hun leefomgeving, mee monitoren en mee interpreteren wat die informatie betekent. En daarmee ook de oplossingen verzinnen voor de planning in de stad.’

‘Een Smart City vergroot de leefbaarheid van de stad voor zijn burgers. Maar heeft het introduceren van technische oplossingen voor ruimtelijke problemen dan enkel voordelen?’

Burgers tegen fijnstof in Arnhem

Het is niet altijd de overheid of het bedrijfsleven die de aanzwengelaars zijn van Smart City initiatieven. In Arnhem waren het de burgers die eropuit gingen om een oplossing te vinden tegen de luchtvervuiling in hun stad. De bewoners in het Coehoorn-gebied, waar een aantal drukke wegen lopen, hadden veel last van roetdeeltjes op hun balkon en ramen. De schadelijke gevolgen van vervuilde lucht waren voor hen dus duidelijk zichtbaar. Door het plaatsen van de Pamares fijnstofvangers langs deze drukke wegen, wordt de fijnstof in de lucht tot wel 35% gereduceerd. Het roetprobleem is hiermee nog niet opgelost, maar de schadelijke invloed van fijnstof op de gezondheid van de burgers is sterk verminderd.

Een Smart Cities aanpak vergroot dus de leefbaarheid van de stad voor haar burgers. Maar heeft het introduceren van technische oplossingen voor ruimtelijke problemen dan enkel voordelen? Of zijn er ook nadelen aan een Smart City aanpak? En wat is precies het verschil tussen de Digitale Overheid en een Smart City? Welke rol spelen nieuwe technologieën in een Smart City? En wat is de huidige stand van zaken in Nederland, Europa en de rest van de wereld?

Deze vragen en meer worden beantwoord in de 2-daagse van de Smart City Academie. Kom ook en leer meer over de praktijk van Smart Cities en de manier waarop u zinvol innovatief kunt handelen in de stad.