utrecht station traverse avond Smart City Academie modules

De organisatie van de toekomst

Een Smart City vraagt ook om een Smart Government. De gemeentelijke organisatie zal namelijk moeten veranderen om haar rol te kunnen spelen binnen de Smart City. Deze transformatie is ingrijpend en raakt alle functies van de gemeente.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat betekent een Smart City voor de rol van de gemeente?
 • Wat zijn de gevolgen voor de organisatie van de gemeente?
  • Voor besturing en beleid?
  • Voor bedrijfsvoering?
  • Voor HR-management?
  • Voor ICT-management?
  • Voor inkoop?
 • Hoe kunnen organisaties vorm geven aan deze transformatie?
 • Wat zijn daarbij noodzakelijke randvoorwaarden?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Bespreking van cases van digitale transformatie
 • Oefening om een eigen transformatie programma te beschrijven

Duur:

 • Ochtend en middagdeel
Standaard. Woning. Stad. Ruimte. Smart City Academie modules

Interoperabiliteit en standaardisatie

Er bestaan vele vragen over de Smart City als infrastructuur, als platform. Er wordt verondersteld dat de techniek ook voorziet in een kant en klaar stedelijk besturingssysteem. De realiteit staat daar ver van af.
Toch is samenwerking tussen alle digitale onderdelen van de stad van belang. Er zullen minimale afspraken moeten gelden over standaarden, manieren van uitwisseling van informatie, het gebruik maken van elkaars functionaliteit, enz.
Inmiddels bestaan er vele ‘platforms’ en afspraken over manieren van samenwerking.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is interoperabiliteit?
 • Waarom is interoperabiliteit belangrijk voor een Smart City?
 • Wat is het belang van open standaarden?
 • Hoe ziet het landschap van standaarden eruit?
 • Hoe kun je zorgen dat jouw systemen open worden?
 • Hoe ga je om met leveranciers?
 • Wie coördineert in Nederland de standaardisatie?
 • Hoe blijf je op de hoogte?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met referentiemateriaal
 • Bespreking van veel gebruikte standaarden en afspraken
 • Behandeling van voorbeelden uit de praktijk

Duur:

 • Ochtend en middagdeel

 

ethiek privacy groen landelijk Smart City Academie modules

Ethiek en privacy

Het concept van een Smart City roept emotie op. Mensen zien de inzet van nieuwe technologie niet altijd als iets positiefs. Steeds vaker is men kritisch, omdat de technologie raakt aan hele fundamentele menselijke waarden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke twee gezichten van normen en waarden kent de Smart City?
 • Wat zijn de ethische discussies waar men zich op moet voorbereiden?
 • Wat zijn voorbeelden van concrete incidenten die zich al hebben voorgedaan binnen een Smart City?
 • Wat is de rol van privacy binnen het concept van Smart City?
 • Hoe kan de gemeente privacy beschermen binnen de Smart City?
 • Wat kan een gemeente doen om de ethische discussie te adresseren?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Bespreking van recente rapporten en adviezen van de WRR en Rathenau
 • Oefening om een eigen ethisch impact assessment uit te voeren.

Duur:

 • Ochtend en middagdeel
betalen markt financiering Smart City Academie modules

Hoe financier je de Smart City?

Smart City oplossingen zijn vaak nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Er kunnen andere afdelingen en wethouders bij betrokken zijn. Uitkomsten zijn daarbij vaak ongewis. Smart City oplossingen vergen een hernieuwde kijk op de manier van financiering en inkoop.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wie is de opdrachtgever?
 • Waar haal je het budget vandaan?
 • Hoe formuleer je de waarde van een Smart City oplossing?
 • Hoe maak je een business case?
 • Hoe ga je om met de onzekerheden van de technologie?
 • Welke inkoopmogelijkheden zijn er?

Werkwijze:

 • Inleiding
 • Praktijk case
 • Behandeling van een casus ter verduidelijking

Duur:

 • Ochtend en middagdeel
Rotterdam Stationsplein Smart City Academie modules

Wat is een Smart City?

Smart Cities zijn een nieuwe trend. Steden in Nederland en de rest van de wereld hebben grote belangstelling voor dit nieuwe concept. Die belangstelling is terecht, want het concept houdt een grote belofte in.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:
 • Waar komt het begrip “Smart City” vandaan?
 • Wat is de definitie die er in Nederland en andere delen van de wereld aan wordt gegeven?
 • Wat is het verschil tussen de Digitale Overheid en een Smart City?
 • Welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd met een Smart City?
 • Wat is de rol van nieuwe technologie bij Smart Cities?
 • Wat zijn de up- en de downsides van een Smart City?
 • Wat is de huidige stand van zaken in Nederland, Europa en de rest van de wereld?
Werkwijze:
 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Oefeningen ter verduidelijking van het begrip
Duur:
 • Ochtend en middagdeel
Amsterdam fiets parkeren Smart City Academie modules

Hoe structureer je de Smart City aanpak?

De Smart City is net zo complex als de stad zoals we die nu al kennen en voegt daar digitalisering als een nieuwe dimensie aan toe. De digitalisering verbindt de bestaande structuren waardoor er een nieuwe dynamiek ontstaat. In deze module gaan we in op het structureren van de aanpak en het duiden van de belanghebbenden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke domeinen zijn te onderscheiden?
 • Hoe onderken je de dynamiek en complexiteit van ieder domein afzonderlijk?
 • Op welke systemen in de stad sluiten we aan?
 • In welke volgorde transformeer je de stad tot een Smart City?
 • Hoe betrek je bedrijven, burgers en onderwijs?
 • Welke positie neem je als gemeente in?
 • Wat zijn de do’s en dont’s bij een implementatie?
 • Wat valt te leren van concrete cases op het gebied van energie, watermanagement, verlichting en vervoer?

Werkwijze:

 • Inleiding
 • Praktijk case
 • Behandeling van een casus ter verduidelijking

Duur:

 • Ochtend en middagdeel
utrecht stadskantoor experiment Smart City Academie modules

Hoe zet je een Smart City experiment op?

De Smart City aanpak gaat dwars door bestaande systemen en organisaties heen. Smart City experimenten zijn belangrijk om zowel de sociale als technische impact te leren kennen. Klein beginnen in een 1-op-1 testomgeving met de beoogde partners geeft het benodigde inzicht alvorens op te schalen.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Waarom is een Smart City experiment belangrijk?
 • Wat is een living lab?
 • Welke rol neem je in het experiment, organisator of deelnemer?
 • Hoe formuleer je de doelen van het experiment?
 • Hoe financier je het experiment?
 • Hoe communiceer je over het experiment met de omgeving?
 • Hoe verlaag je de risico’s met een experiment?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Casus behandeling ter verduidelijking van het experiment

Duur:

 • Ochtend en middagdeel
Data Technologie Smart City Academie modules

Wat is de rol van data en ondersteunende techniek?

Data vormen de grondstof voor de Smart City. Niet voor niks wordt een Smart City ook wel een “Datapolis” genoemd. Deze data ondergaan een hele levensloop: ze worden gemaakt, vervoerd, opgeslagen, bewerkt en gebruikt. Moderne digitale technologie speelt daarbij een grote rol.  Die techniek ontwikkelt zich heel snel en biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat zijn data?
 • Wat betekenen de 5 V’s van Big Data?
 • Hoe ziet de levensloop van data in de Smart City eruit?
 • Wat betekent datagestuurd werken?
 • Wat zijn de technologieën achter de Smart City?
 • Hoe werken deze technologieën globaal?
 • Wat is er nodig om deze technologieën te implementeren?

Werkwijze:

 • Inleiding over de rol van Big Data, Open Data, Linked Data
 • Toelichting op enkele praktijkvoorbeelden
 • Het leverancierslandschap
 • Interactie om te bepalen welke aspecten relevant zijn voor de deelnemer(s)

Duur:

 • Ochtend en middagdeel

 

WTC Den Haag Smart City Academie modules

Hoe zet je een Smart City programma op?

Steden die een Smart City willen worden hebben een programma nodig, om invulling te geven aan hun Smart City strategie. De strategie verwoordt de richting en de doelen van de Smart City, het programma maakt de concrete realisatie hiervan duidelijk.  Het programma moet de juiste mix bevatten van de factoren die bijdragen aan het succes van een Smart City.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is de rol van een programma voor Smart City?
 • Welke elementen horen er thuis in een Smart City programma?
 • Hoe kan een programma er concreet uitzien?
 • Hoe richt je het proces in om te komen tot een programma?
 • Hoe ziet het proces eruit om uitvoering te geven aan het programma?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Uitleg over de BSI- standaard voor de opzet van een Smart City programma
 • Oefening om een eigen programma in concept op te stellen

Duur:

 • Ochtend en middagdeel
Strategie Smart City Smart City Academie modules

Hoe bepaal je een strategie voor Smart City?

Een stad wordt niet vanzelf een Smart City. Daar is een strategie bij nodig. Deze strategie geeft antwoord op de vraag wat voor een soort slimme stad men wil zijn en hoe men dat bereikt.  Ook draagt een strategie sterk bij aan de bewustwording van het belang van een Smart City.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Waarom moet je een strategie voor Smart City hebben?
 • Wat houdt zo’n strategie in?
 • Wat houdt de nationale strategie NL voor Smart Cities in?
 • Met welke andere ontwikkelingen moet je rekening houden?
 • Hoe maak je de Smart City strategie en wie betrek je erbij?
 • Hoe zorg je ervoor dat de strategie ook opvolging krijgt?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal en voorbeeld Smart City-stratgieëen
 • Bespreking document Nationale Smart City Strategie NL
 • Zelf-assessment ter bepaling van uitgangssituatie eigen stad

Duur:

 • Ochtend en middagdeel